اصول امنیتی پایه در وب گردی

0
102
اصول امنیتی پایه در وب گردی

اصول امنیتی پایه در وب گردی

اصول امنیتی پایه در وب گردی :  ممکن است در طول روز ساعت های زیادی را پای سیستم کامپیوتر خود بگذرانیم و بدون اینکه هدف خاصی را دنبال کنیم ، مرورگر اینترنتی خود را باز کرده و به صفحات و سایت های مختلف اینترنتی سر بزنیم . به این کار وب گردی گفته می شود . این که با هدف یا بدون هدف خاصی سایت های مختلف را باز کرده و به جست و جوی مطالب موردنظرمان بپردازیم . بدون شک این کار بسیار لذت بخش است و باعث می شود در بسیاری از مواقع متوجه گذر زمان نشویم .

اما در زمانی که در حال این کار هستید به این فکر میکنید که این کار تا چه حد می تواند امنیت شما در جهان مجازی را به خطر اندازد ؟ آیا به سایت هایی که وارد می شوید به قدر کافی دقت دارید ؟ برقراری امنیت کامل در زمان وب گردی تقریبا غیر ممکن است اما رعایت برخی از نکات در استفاده از اینترنت می تواند تاثیر قابل توجهی در افزایش امنیت شما داشته باشد . به همین دلیل تصمیم گرفته ایم تا شما را با مهمترین نکات امنیتی در زمان استفاده از اینترنت آشنا کنیم .

مراقب کلیک های خود باشید

مراقب کلیک های خود باشید

سایت ها به راحتی می توانند بفهمند از کجا می آیید ، آدرس  IP شما چیست . نکته بسیار مهمی که در باز کردن یک لینک باید توجه داشته باشید این است که اگر می خواهید اطلاعات سایتی که در آن هستید توسط سایتی که لینک آن آمده است دزدی نشود ، لینک را بطور مستقیم باز نکنید بلکه لینک را کپی کرده و در یک تب جدید یا پنجره باز کنید .

نمونه ای از سایت ها ، سایت هایی هستند که به شکل فروم و تالار هستند و کاربران لینک های مختلفی با اهداف مختلف در صفحه قرار میدهند و شما را ترغیب می کنند تا روی آن کلیک کنید . امن ترین راه برای زمانی که از سایت های ناشناس استفاده میکنید استفاده از پروکسی می باشد ، هر سایتی که بدون پروکسی بازدید میکنید به راحتی می تواند به IPشما دسترسی داشته باشد .

طبق آمار اکثر اطلاعات دزدی شده و کلاهبرداری ها از طریق کلیک کردن بر روی لینک هایی است که کاربر را تشویق به کلیک بر روی لینک میکند و سپس به یک سایت آلوده وصل می کند . خصوصا در مورد ایمیل هایی که به شما می رسد ، ححداکثر دقت را کنید و ایمیل هایی را که ناشناس می باشد در لیست هرزنامه خود قرار دهید و از باز کردن و کلیک بر روی لینک های موجود در محتوای آن خودداری کنید .

مرورگر خود را آپدیت کنید 

مرورگر خود را آپدیت کنید 

مرورگر خود را مرتب به روز رسانی کنید . معمولا مرورگرهای مختلف به شکل متناوب نسخه های مهم امنیتی خود را برای دانلود ، ارائه می دهند ، این نسخه ها مشکلات و آسب پذیری ها و باگ های امنیتی در نسخه های قبلی را برطرف کرده اند ، این آسیب پذیری ها معمولا بعد از حمله توسط مهاجمین و روش های هک کردن و همچنین گزارش های دریافت شده از کاربران مبنب بر وجود مشکل امنیتی ، شناسایی و برطرف می شود . برای دریافت این برنامه های به روز شده حتما از طریق وب سایت خود مرورگر اقدام کنید یا به شکل آنلاین آقدام به آپدیت کردن آن توسط خود مرورگر کنید . همچنین سیستم عامل خود را مرتب به روز رسانی کنید خصوصا نسخه های امنیتی که سیستم عامل ها برای دانلود هر چند وقت یکبار بر روی سایت خود قرار می دهند .

صفحات پاپ اپ را مسدود کنید

صفحات پاپ اپ را مسدود کنید

جلـوی Pop-up را گرفتـه و آن را بـلاک کنیـد ! Pop up صفحاتـی هسـتند کـه بـدون اجـازه شـما بـاز می شـوند و شـروع بـه بارگـذاری در مرورگـر شـما می کننـد ، بسـیاری از ایـن Pop-up هـا می تواننـد بدافزارهایـی باشـند کـه بـدون اجازه شـما مبـادرت به انجـام عملیـات مخـرب می کننـد . اکثـر نسـخه های جدیـد مرورگرهـا ایـن امـکان را دارنـد کـه بـه طـور پیـش فـرض ، جلـوی ایـن Pop-up هـا را می گیرند و آنهـا را بـلاک می کنند . اگـر در مرورگر شـما هنوز این ویژگـی فعـال نمی باشـد حتمـا آن را فعـال کـرده یا از نسـخه های بالاتـر کـه ایـن امـکان را فراهـم میکند اسـتفاده کنیـد یـا از نرم افـزارهای بلاک کننـده Pop-up اسـتفاده کنیـد .

هر افزونه ای را نصب نکنید

در انتخـاب پلاگین هـا و افرونه هـای مرورگرهـا بسـیار مراقـب باشـید حتـی بسـیاری از افزونه هـای امنیتـی طراحی شـده بـرای ایـن مرورگرها خودشـان برنامه هـای تروجـان و جاسوسـی میباشـند . تـا جایی کـه امـکان دارد سـعی کنیـد ایـن افزونه هـا را نصـب نکنیـد و اگـر زمانـی هـم نصـب کردیـد از اعتبـار آن اطمینـان حاصـل کنیـد و از افزونه هایی اسـتفاده کنید کـه مـورد تاییـد خـود مرورگرهـا و توسـعه دهنـدگان آن مرورگـر میباشـد . زیـرا ایـن افزونه هـا بـه شـدت میتواننـد خطرنـاک بـوده و اطلاعات مهمـی از جمله اطلاعـات کارت بانکـی شـما را بـه سـرقت ببرنـد .

 

 

 

 

پاسخ دهید

لطفاً دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید